Pro zákazníky

Etický kodex firmy Unika Morava, s.r.o.

Tento kodex se týká standardního chování, které sociální podnik Unika Morava, s.r.o. aplikuje ve vztazích se všemi zainteresovanými skupinami, především ve vztazích se zaměstnanci, zákazníky, veřejnými institucemi, organizacemi, potenciálními donátory a investory, přičemž usilujeme o dosažení nejvyšších standardů etického chování. Ústřední myšlenkou tohoto kodexu je dodržování a respektování zákonů a m orálních hodnot. Unika Morava, s.r.o. vytváří vhodná a důstojná p racovní místa, naplňuje principy sociálního podniku a snaží se zvyšovat povědomí veřejnosti o přínosech sociální ekonomiky.

1. Poslání sociální firmy Unika Morava, s.r.o.

Společnost Unika Morava, s.r.o. má písemně deklarované své poslání a zveřejňuje ho, přičemž toto poslání je v souladu s definicí sociální firmy dle standardů sociálních firem. Obsahuje závazek podnikat v oblasti účetnictví, vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní podporu. Poslání firmy zní: Unika Morava, s.r.o. nabízí komplexní a kvalitní účetní služby a podporuje pracovní integraci osob se zdravotním postižením, zlepšuje jejich postavení na trhu práce, ve společnosti a podporuje rozvoj sociální ekonomiky. Obecně prospěšným cílem firmy je vytvářet vhodná a důstojná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, rozvíjet jejich profesní potenciál, zvyšovat prestiž práce osob se zdravotním postižením, naplňovat principy sociálního podniku a zvyšovat povědomí veřejnosti o přínosech sociální ekonomiky.

2. Podnikání

Společnost Unika Morava, s.r.o. se snaží obstát v konkurenci s ostatními podniky, které nabízí služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence a mzdového účetnictví a zároveň usiluje o etické podnikání, a to navenek ke svým zákazníkům a konkurentům, ale i směrem ke svým zaměstnancům. Dbá na to, aby její podnikání a provoz byly transparentní a srozumitelné pro všechny zainteresované. Pro zajištění transparentnosti zveřejňuje směrnice a další dokumenty. Za tímto účelem buduje vlastní identitu a informuje okolí o své činnosti. Její podnikání je etické a je v souladu s platnými právními předpisy a morálními hodnotami. Společnost řádně plní své povinnosti dle požadavků a všech obecně závazných právních předpisů a zároveň deklaruje nulovou toleranci k jakékoliv neetické či trestné činnosti.
Společnost otevřeně a pravdivě informuje veřejnost, zejména ostatní podnikatelské subjekty, potenciální zákazníky, veřejné instituce, potenciální donátory a zájemce o zaměstnání o svém poslání a činnosti.


Veškeré informace poskytované účetní firmou musí být úplné, transparentní, srozumitelné a přesné, aby jejich příjemci mohli při svém rozhodování správně pochopit vztahy, do nichž se vstupují. Prezentace společnosti Unika Morava, s.r.o. je veřejně dostupná na webových stránkách: www.unikamorava.cz a obsahuje základní informace o firmě, službách, které nabízí a pro koho jsou určeny, ceník služeb, etické principy, adresu a kontakty na zaměstnance, obsahuje také téma sociální ekonomiky. Prezentace společnosti Unika Morava, s.r.o. není primárně postavena na tématu znevýhodnění zaměstnanců a nevede ke stigmatizaci zaměstnaných znevýhodněných osob. Cílem je, aby si klienti vybírali služby účetní firmy na základě kvality a ceny. Unika Morava, s.r.o. zveřejňuje zákonem stanovené dokumenty ve Sbírce listin a na webových stránkách. Dokumenty nad rámec zákonem uložených povinností jsou zveřejňovány na webových stránkách.

3. Vztahy se zaměstnanci

Unika Morava, s.r.o. si je vědoma hodnoty, kterou přinášejí zaměstnanci, proto svému personálu poskytuje potřebnou podporu a snaží se o profesní rozvoj svých zaměstnanců.


Společnost Unika Morava, s.r.o. zaměstnává minimálně 40% zaměstnanců se zdravotním postižením v přepočtu na plné úvazky. Všichni zaměstnanci jsou v pracovněprávním vztahu se společností Unika Morava, s.r.o. a jsou za svoji práci finančně ohodnoceni. Mají stanovenu mzdu, která odpovídá jimi zastávané pozici, výši pracovního úvazku a druhu práce v karvinském regionu. Pracovní podmínky jsou rovnocenné pro všechny zaměstnance. Společnost Unika Morava, s.r.o. má vypracované etické principy a pravidla vnitřní komunikace a dbá na informovanost svých zaměstnanců. Zaměstnanci jsou při nástupu seznámeni s chodem firmy, s organizační strukturou, s bezpečnostními předpisy, s cíli podniku a fungováním pravidelných schůzek, na kterých mohou vyjádřit své podněty.


Firma své zaměstnance dále vzdělává a zpracovává a pravidelně aktualizuje vzdělávací plán. Zaměstnanci se účastní především školení na téma aktualit v oblasti účetnictví a daní a novinek v oblasti právní předpisů. Unika Morava, s.r.o. se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance náležité podmínky pro zajištění přístupu k informacím. Zaměstnanci jsou seznámeni a řídí se Etickým kodexem účetních. Každý zaměstnanec je seznámen s provozními postupy, přičemž postupy jsou všem zaměstnancům dostupné a jsou používány v praxi. Zaměstnanci jsou informováni o všech významných událostech, plánech a rozhodnutích týkajících se firmy. Při rozhodování o strategických věcech týkajících se firmy mají všichni zaměstnanci právo vyjádřit svůj názor a své podněty. Společnost pravidelně na schůzkách informuje zaměstnance o výsledcích hospodaření a směřování firmy, dále předchází nadměrnému stresu na pracovišti a uplatňuje zásady prevence vyhoření. Se zaměstnanci se pravidelně vedou diskuze, na které mohou zaměstnanci vyjádřit své podněty plynoucí z jejich každodenní praxe. Každý zaměstnanec má právo na pravidelné hodnocení výkonu své práce. Zaměstnanci se mohou obracet na vedoucí pracovníky v případě problémů a nesrovnalostí.


Etické principy vůči zaměstnancům zahrnují zejména respekt k důstojnosti a ochraně soukromí zaměstnanců, deklaraci a uplatňování principu rovných příležitostí a principu solidarity. Pracovní podmínky jsou pro všechny zaměstnance rovné. Společnost Unika Morava, s.r.o. zohledňuje specifické potřeby svých zaměstnanců a zajišťuje jejich odborné vedení a pracovní rozvoj. Tyto potřeby zároveň průběžně vyhodnocuje a upravuje pracovní podmínky a míru potřebné pracovní podpory svých zaměstnanců. Společnost zajišťuje bezpečné pracoviště, zohledňuje potřeby svých zaměstnanců a vytváří podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci a výkon kvalitní práce. Pracovní podmínky jsou individuálně upravovány na základě konkrétních potřeb jednotlivých zaměstnanců. Společnost zároveň však usiluje o maximální využití potenciálu svých zaměstnanců a rozvoj jejich schopností a dovedností tak, aby byl umožněn jejich kariérní růst, je-li možný, včetně růstu úrovně vzdělávání zaměstnanců a pracovních dovedností.


Unika Morava, s.r.o. přijímá zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci. Zaměstnanci nejsou jakkoliv diskriminováni či znevýhodňováni na základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace.

4. Vztahy k zákazníkům, dodavatelům a partnerům

Smluvní vztahy s klienty, dodavateli a partnery a veškerá relevantní komunikace se řídí principy korektnosti a poctivosti, profesionality, transparentnosti a spolupráce za účelem nalezení nejvhodnějšího řešení. Unika Morava, s.r.o. a její zaměstnanci se soustřeďují na vývoj podnětného porozumění potřebám svých zákazníků. Společnost otevřeně a pravdivě informuje potenciální i stávající zákazníky, dodavatele a partnery. Vždy jedná v nejlepším zájmu zákazníků, se zřetelem na jejich očekávání ohledně kvality a jejich požadavky. Unika Morava, s.r.o. využívá přímé komunikace se stávajícími i potenciálními klienty a pro marketingové účely využívá místního tisku, propagačních letáků a reklamních materiálů. Reklamní aktivity společnosti jsou vždy pravdivé. Společnost potenciálním i stávajícím klientům poskytuje vždy aktuální informace. Unika Morava, s.r.o. a její zaměstnanci vždy dodržují profesionální vztahy s klienty a neprovádí žádnou činnost a nepřijímají dary, které by mohly ohrozit schopnost vypořádat se s určitým problémem objektivně a bez zvláštní přízně. Firma se bude vyhýbat takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.


V souladu se zákonem firma zaručuje utajení jí dostupných informací a jejich zpracování metodami zajišťujícími nejvyšší možnou transparentnost vzhledem k zúčastněným stranám. Zaměstnanci nesmějí používat ani šířit důvěrné informace za jiným účelem, než k plnění svých pracovních povinností.

5. Vztah k životnímu prostředí

Unika Morava, s.r.o. se snaží podporovat ekologické myšlení u svých zaměstnanců. Společnost má vypracovanou směrnici pro třídění odpadů, se kterou jsou zaměstnanci seznámeni. Společnost šetrně přistupuje k životnímu prostředí a svému okolí, snaží se využívat a nakupovat výrobky od místních dodavatelů. Společnost se snaží v rámci svých činností dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní podniky. Unika Morava, s.r.o. upřednostňuje ekologické obaly, omezuje zbytečné cestování, šetří vodou, energií, omezuje tvorbu odpadů.