O nás
Principy sociálního podniku

Unika Morava, s.r.o. se jako sociální firma zavazuje k naplňování principů sociálních podniků.

Podpora osob se zdravotním postižením

Společnost se hlásí k myšlence komunitní podpory lidí. V oblasti zaměstnávání garantuje zaměstnávat minimálně 40 % znevýhodněných osob (zdravotně postižené, zástupce etnických menšin, osoby z jiného sociokulturního prostředí, mladé lidi ohrožené sociálně patologickými jevy a jinak sociálně a zdravotně znevýhodněné) na trhu práce z celkového počtu zaměstnanců společnosti. Dále deklaruje podporu komunitním, sociálním a vzdělávacím projektům zakladatele společnosti, které napomáhají těmto cílovým skupinám v integraci do společnosti.

Reinvestice zisku

Společnost se zavazuje část svých zisků (nejméně 51 %) reinvestovat do podpory integrace znevýhodněných skupin občanů společnosti, podpořit tak výše uvedené programy a přispívat k naplňování myšlenek sociálního podnikání. Zisk bude rovněž přerozdělován ve prospěch udržení a dalšího rozvoje společnosti a není cíleně určen k odměňování společníka.

Podpora zaměstnanců

V oblasti práv zaměstnanců klade společnost důraz na dodržování základních etických a pracovně-právních principů.
Společnost se zavazuje vytvářet pro své zaměstnance takové podmínky, aby byl zajištěn jejich přístup k informacím, tak aby byl umožněn jejich kariérní růst tam, kde je to možné, včetně růstu úrovně jejich vzdělávání a pracovních dovedností. Zaměstnanci jsou během zkušební doby seznamováni se strukturou společnosti a jejího řízení, přehledem jednotlivých pozic a možnostmi jejích dosažení, náplněmi práce, možnosti úvazků, mzdovými předpisy, jakož i s možnostmi výběru benefitů a participací na chodu společnosti.
Zaměstnanci budou mít možnost dále např. podávat stížnosti, své náměty a připomínky dle zavedených vnitřních směrnic. Ve společnosti budou pravidelně probíhat šetření, která budou sloužit ke zjištění aktuální situace mezi zaměstnanci, naplňováním jejich zaměstnaneckých potřeb a poměrů a vztahů uvnitř společnosti.

Podpora regionu

Společnost bude využívat za účelem svých podnikatelských aktivit především lokálních zdrojů, navázaných partnerství s místními dodavateli, organizacemi, apod., bude usilovat o rozvoj spolupráce s místní samosprávou a rovněž o začlenění do struktur komunitního plánování ve městě Karviná. Svými aktivitami chce napomáhat rozvoji služeb v uvedeném městě a v celém okresu Karviná.

Ochrana životního prostředí

Společnost bude usilovat o naplňování závazků vůči životnímu prostředí. Své podnikatelské aktivity vystaví tak, aby jej co nejméně zatěžovala.